Відділ післядипломної освіти

Сутність післядипломної освіти визначено Законом України “Про вищу освіту”(ст.10): “Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду”.

Багатоаспектність функцій і завдань післядипломної освіти, що реалізуються відповідними навчальними закладами, актуалізують необхідність визначення концептуальних основ неперервного професійного зростання громадян, постійного оновлення напрямів, змісту і форм навчання відповідно до потреб економічного та соціального розвитку України.

Реалізація видів післядипломної освіти в університеті здійснюється інститутом післядипломної освіти та довузівської підготовки.

Метою післядипломної освіти є задоволення індивідуальних потреб громадян у особистісному та професійному зростанні а також забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції, впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства.

Зміст післядипломної освіти визначається вимогами суспільства до кадрового забезпечення галузей господарства з урахуванням перспективи їх розвитку, сучасними вимогами до засобів, форм і методів професійної діяльності на основі освітньо-професійних програм відповідного напряму підготовки.

Перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється післядипломна освіта, встановлюється згідно з переліком напрямів та спеціальностей університету, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищому  навчальному  закладі за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Спеціальності інституту 2020 н.р.

У навчальному процесі використовуються такі основні види навчальних занять: лекції; практичні; лабораторні; семінарські заняття як з використанням класичних технологій, так і ділових, імітаційних ігор, аналізу конкретних виробничих ситуацій; консультацій тощо. Поточний та підсумковий контроль  результатів навчального процесу здійснюється у формах, передбачених навчальними планами.

Терміни, періодичність навчання в системі післядипломної освіти встановлюються згідно з відповідними нормативними документами та державними стандартами освіти в залежності від форм навчання, а також порядку і періодичності атестації фахівців.

Особа, яка пройшла повний курс перепідготовки і випускну атестацію, отримує документ про вищу освіту встановленого зразка (ор “бакалавр” або “магістр”). зразок