Хімія

Модуль І. Сучасна хімічна наука

 1. Філософія хімічної науки. (6 год)
 2. Організаціно-методичне забезпечення сучасної освіти. (6 год)
 3. Трансфер екотехнологій в інтересах сталого розвитку. (6 год)
 4. Інноваційна педагогіка і хімія. (6 год)
 5. Віртуальна реальність. Сучасні віртуальні хімічні лабораторії. (6 год)

Всього: 30 год

 

Модуль ІІ. Сучасний освітній процес в хімії

 1. Організаціно-методичне забезпечення сучасної освіти. (6 год)
 2. Охорона праці та правовий захист. (6 год)
 3. Самооцінювання педагогічної діяльності вчителів. (2 год)
 4. Система забезпечення якості освіти закладу загальної середньої освіти. (2 год)
 5. Реалізація освітніх програм закладів освіти на уроках хімії. (2 год)
 6. Позакласні заходи з хімії в сучасній школі. (6 год)
 7. STEАM-освіта. (6 год)

Всього: 30 год

 

Модуль ІІІ. Сучасна методика викладання хімії.

 1. Зміна підходів у викладанні та навчанні. Портрет сучасного учня та ролі вчителя. (2 год)
 2. Урок – основна форма навчання хімії. Особливості проведення перших уроків хімії. (4 год)
 3. Теорія і практика формування компетентностей в курсі хімії. (4 год)
 4. Використання методу кейсів в навчанні хімії. (4 год)
 5. Хімічний експеримент в сучасній школі. Формування вмінь проведення хімічного експерименту. (8 год)
 6. Екологічна складова в шкільному курсі хімії. (6 год)
 7. Контроль та оцінка якості знань учнів. (2 год)

Всього: 30 год

 

Модуль ІV. Освітні технології в хімії

 1. Зміна підходів у викладанні та навчанні. Портрет сучасного учня та ролі вчителя. (2 год)
 2. Технологія інтегративного навчання. (4 год)
 3. Особливості технології проблемного навчання хімії. (6 год)
 4. Особистісно орієнтовані технології навчання хімії. (4 год)
 5. Особливості технології інноваційної та гуманістичної освіти. (2 год)
 6. Особливості використання фасилітації в навчанні хімії. (2 год)
 7. Алгоритм побудови тренінгового заняття. (4 год)

Всього: 30 год

 

Модуль V. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в хімії

 1. Цифрові інструменти вивчення хімії. (10 год)
 2. Технологія доповненої реальності. Сучасні мобільні додатки з хімії. (10 год)
 3. Віртуальна реальність. Сучасні віртуальні хімічні лабораторії. (10 год)

Всього: 30 год

 

Модуль VІ. STEАM-освіта

 1. STEАM-освіта: принципи, засоби, інструменти. (4 год)
 2. Використання сучасних освітніх технологій для проведення STEАM-уроку. (10 год)
 3. STEАM-урок. Демонстраційний хімічний експеримент під час проведення STEАM-уроку. (6 год)
 4. Реалізація STEM-освіти у навчально-виховному процесі. Планування STEАM-проекту. (10 год)

Всього: 30 год

 

Модуль VІІ. Професійна підготовка

 1. Обрані розділи неорганічної хімії (10 год)
 2. Обрані розділи органічної хімії (10 год)
 3. Основи аналітичної хімії (8 год)
 4. Основи екологічної хімії (2 год)

Всього: 30 год

 

Модуль VІІІ. Органічна хімія

 1. Номенклатура органічних сполук. (2 год)
 2. Гідрокарбони. (4 год)
 3. Механізми органічних реакцій. (2 год)
 4. Методи отримання та хімічні властивості органічних сполук. (4 год)
 5. Оксигеновмісні органічні сполуки. (4 год)
 6. Нітрогеновмісні органічні сполуки. (2 год)
 7. Алкени, алкіни. (2 год лаб)
 8. Спирти (2 год лаб)
 9. Аміни (4 год лаб)
 10. Синтез органічних сполук. (4 год лаб)

Всього: 30 год

 

Модуль ІХ. Неорганічна хімія

 1. Основні стехіометричні закони атомно-молекулярного вчення. (2 год.)
 2. Природа хімічного зв’язку. (2 год.)
 3. Поняття про дисперсні системи. (2 год.)
 4. Способи кількісного вираження складу розчину. (2 год.)
 5. Метали. (2 год.)
 6. Окисно-відновні реакції. (2 год.)
 7. Комплексні сполуки. (2 год.)
 8. Загальні наукові та технологічні принципи хімічного виробництва (2 год.)
 9. Способи вираження та приготування розчинів заданої концентрації. (6 год)
 10. Хімічні властивості сульфатної та нітратної кислот (4 год).
 11. Гідроліз солей (4 год).

Всього: 30 год

 

Модуль Х. Аналітична хімія

 1. Предмет та задачі якісного аналізу, методи та способи його виконання. (2 год.)
 2. Гравіметричний (ваговий) аналіз. (2 год.)
 3. Титриметричні методи аналізу. (2 год.)
 4. Інструментальні (фізичні та фізико-хімічні) методи аналізу. (2 год.)
 5. Основні прийоми роботи в аналітичній лабораторії. Хімічний посуд. Зважування (2 год лаб.)
 6. Хімічні методи розділення та виявлення катіонів та аніонів. Аналіз розчинної у воді солі. (4 год лаб.)
 7. Гравіметричний аналіз. (2 год лаб.)
 8. Кислотно-основне титрування. Титриметричний аналіз суміші речовин. (2 год лаб.)
 9. Комплексонометрія. Визначення загальної твердості води. (2 год.)
 10. Окисно-відновне титрування. Визначення концентрації аскорбінової кислоти у водному розчині або у зразку фруктового соку. (2 год лаб.)
 11. Фотоколориметрія. Турбідиметрія. (2 год лаб.)
 12. Рефрактометричне визначення вмісту натрій хлориду в розсолах. (2 год лаб.)
 13. Потенціометричне титрування. (2 год лаб.)
 14. Розділення і виявлення катіонів методом розподільної хроматографії. (2 год.)

Всього: 30 год

 

Модуль ХІ. Формування природничо-наукової картини світу при вивченні природознавства

 1. Міжпредметні зв’язки в навчанні предметам природничого спрямування (2 год)
 2. Рівні організації навчального процесу на основі міжпредметних зв’язків (2 год)
 3. Міжпредметні проекти природничого спрямування (6 год.)
 4. Використання сучасних освітніх технологій для проведення STEАM-уроку. (10 год)
 5. STEАM-урок. Демонстраційний хімічний експеримент під час проведення STEАM-уроку. (10 год)